Stěhovaví historici umění

 amalie bulandrova Amálie Bulandrová

je studentkou bakalářského stupně na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně. Současně také dokončuje magisterské studium na Katedře divadelních studií stejné univerzity, kde dosáhla bakalářského titulu roku 2014. Amálie se v rámci svého oboru zaměřuje především na scénografii, středověkou teatralitu a liturgické divadlo. Absolvovala studijní pobyt a praktickou stáž v Berlíně a Bochumu. Dnes pobývá Amálie v Poitiers, kde připravuje svůj výzkum o divadelních aspektech západní fasády zdejšího kostela Notre-Dame-la-Grand.  
 alzbeta filipova Alžběta Filipová

je stěhovavou historičkou umění, která se ve svém právě končícím doktorském studiu (Université de Lausanne a Masarykova Univerzita) zabývala šířením relikvií světců z Milána a s tím spojeným šířením kultury a architektonických modelů v pozdní antice. V projektu Migrating Art Historians se stará především o e-learningovou podporu a koordinaci jednotlivých skupin lidí, kteří jsou do projektu zapojeni v Brně, Lausanne, Římě, Stanfordu nebo San Franciscu.
 ivan foletti Ivan Foletti

je docentem na Semináři dějin umění FF MU a Maître-Assistant Ambizione FNS na Université de Lausanne. Jeho výzkum je zaměřen na historiografii byzantského umění a uměleckou tvorbu Milána, Říma a Konstantinopole v raně křesťanském období, a to především z liturgického a rituálního hlediska. Dalšími poli jeho zájmu jsou poutnické umění a středověký Kavkaz.

 karolina foletti Karolina Foletti

studovala historii, rusistiku a dějiny umění na Université de Lausanne a obor dějiny východní Evropy na Universität Wien. Pracuje v časopise Convivium, zajímá se o ruskou historiografii, poutnické umění a dějiny dvacátého století.
zuzana frantova
Zuzana Frantová

je doktorandkou Masarykovy univerzity v Brně a Université de Lausanne ve Švýcarsku.  V projektu Migrating Art Historians se zaměřuje na fenomén opakujících se forem fasád poutních kostelů, a to z hlediska dílenské praxe i percepce poutníků samotných.

 jana gazdagova Jana Gazdagová

je absolventkou magisterského stupně studia na Masarykově univerzitě v Brně, kterou ukončila prací o architektuře a výzdobě kostela San Giovanni a Porta Latina v Římě. V současnosti připravuje projekt na doktorát, ve kterém se bude mimo jiné zabývat vztahem mezi architektonickou koncepcí, liturgií a hudbou, a to na příkladu kostela Santa Sofia v Beneventu. Pro stěhovavé historiky umění připravuje materiály ke tvorbě článků a filmů, které posílá z knihovny Bibliotheca Hertziana v Římě, kde momentálně pracuje jako stážistka.  
 anna kelblova Anna Kelblová

Studentka dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se po dokončení bakalářské práce o Projektině skříňce zaměřuje v rámci Migrating Art Historians na stavbu Notre-Dame du Port v Clermont-Ferrand v oblasti Auvergne, proslulé mimo bohatě zdobené fasády taky různorodými sýry, které neujdou jejímu zájmu.
katarina kravcikova
Katarína Kravčíková

je studentkou čtvrtého ročníku na Semináři dějin umění FF MU v Brně. V současné době dopisuje bakalářskou práci o přeměnách, významu a rétorice chrámu Hagia Eirene v Konstantinopoli v rozmezí 6. až 8. století. V rámci magisterské diplomové práce se rozhodla vydat na cestu a zkoumat, tak jako ostatní Stěhovaví historici umění, problematiku středověkých poutních cest. Zaměřovat se bude na katedrálu Notre Dame l´Annonciation v le Puy en Velay z 11. století.


 daniela krizanova Daniela Křižanová

se v rámci svého bakalářského studia na semináři dějin umění Masarykovy univerzity zabývala pozdně antickou funerální tvorbou v Římě. Pro magisterskou práci připravuje studii o místě ostatků svatého Benedikta, klášteře Saint-Benoît-sur-Loire. Díky projektu „Migrating Art Historians“ bude mít možnost zkoumat objekt in situ po dobu třítýdenního pobytu na tomto místě.
 monika kucerova

Monika Kučerová

Je studentkou magisterského programu Semináře dějin umění v Brně. V návaznosti na studijní pobyt v Itálii se ve své bakalářské práci zaměřila na neapolské katakomby sv. Januaria a proměny funkce jejich vstupní části. Nyní se zabývá otázkou ruského národního umění přelomu 19. a 20. století a to na příkladu Puškinova muzea sádrových odlitků v Moskvě.

 tereza kucerova Tereza Kučerová
je studentka magisterského programu Semináře dějin umění. Po bakalářské práci o české raně barokní výzdobě a semestrálním studiu v italské Neapoli se ve své magisterské práci věnuje problematice středověkých poutních klášterů a vizuální rétorice kultu Matky Boží. Těžištěm její práce proto bude klášterní komplex Charité sur Loire, jeden z cílů plánované pěší cesty, které se také zúčastní.
 martin lesak Martin Lešák

je absolventem magisterského stupně dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně. Studium ukončil diplomovou prací o tzv. Věži v Torbě a její výzdobě, jež vznikla kolem roku 800. V současné chvíli připravuje doktorandský projekt o římských monumentálních dekoracích z 9. století a jejich vztahu k stacionární liturgii.
 ivana molnarova Ivana Molnárová

je absolventkou brněnského Semináře dějin umění Masarykovy Univerzity a v současnosti působí v Centru raně středověkých studií jako asistentka. Na projektu se podílí z Brna, zejména na online crowfundingové kampani, komunikaci s veřejností a organizování akcí spojených se Stěhovavými historiky umění.
 adrien palladino Adrien Palladino

je doktorandem na Masarykově univerzitě v Brně a na Université de Fribourg. Jeho výzkum se zaměřuje především na pozdní antiku, na historiografii této epochy, a stejně tak na materialitu dobových objektů. Ve své dizertační práci se zabývá raně křesťanskými skříňkami ze slonoviny, které studuje skrze funkci a vnímání těchto artefaktů v pozdní antice. Během projektu by se rád zaměřil na studium katedrály v Lausanne a na vnímání poutníků, jak bylo zaznamenáno v poutnických vyprávěních. Bude též učit ostatní studenty francouzštinu.
 sabina rosenbergova Sabina Rosenbergová

je studentkou dějin umění na Masarykově univerzitě v Brně. Důležitou částí jejího dosavadního 
vzdělání byly tři semestry prožité v Římě studiem a psaním práce o relikvii trůnu svatého Petra, kterou ukončila bakalářské studium historie a dějin umění. Pro Stěhovavé historiky umění připravuje příspěvek o Mont-Saint- Michel.
 sandrina sliwinska Sandrina Sliwinska

získala svůj magisterský titul na univerzitě v Lausanne, a to v oborech Francouzský jazyk a literatura a Dějiny umění. Její diplomová práce se zabývala Kostelem sv. Jiří v makedonském městě Kurbinovo. V současné době je stážistkou, pracuje jako asistentka projektu Migrating Art Historians a také pro knihovnu Bibliotheca Hertziana v Římě (Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte). Vytvořila návrh trasy poutní cesty, překládá texty do francouzštiny, komunikuje s badateli a organizuje jejich pobyty. V knihovně Bibliotheca Hertziana také pomáhá prostřednictvím skenování knih a článků, které jsou využívány při pobytech v klášterech.  
 pavla ticha Pavla Tichá

se během bakalářského studia na Semináři dějin umění FF MU v Brně zabývala pozdně antickou římskou kulturou a setkáváním náboženských kultů. V rámci Stěhování s historiky umění se zaměřuje na katedrálu v Nevers.